ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562


ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562 

ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 21 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตึกเซนต์แมรี่ เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียน ติดตาม มอบหมาย และปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ นอกจากนั้น ครูอรุณี  มงคล งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มาติดตามการเขียนรายงาน SAR รวมทั้งการเขียนรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 137 ครั้ง

Keep