สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกด้วยทฤษฎี AI (Appreciative Inquiry)"


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกด้วยทฤษฎี AI (Appreciative Inquiry)” เพื่อพัฒนาให้บุคลากรเกิดมุมมองด้านบวกในการทำงาน  ตลอดจนร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ท้าทายและสะท้อนความเป็นมงฟอร์ต  โดย ดร.ภิญโญ  รัตนาพันธุ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรม ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกด้วยทฤษฎี AI (Appreciative Inquiry)"


จำนวนผู้อ่าน 125 ครั้ง

Keep