หารือความเป็นไปได้ในการทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ และมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี


เจ้าหน้าที่บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) พูดคุยความเป็นไปได้ในการทำ MOU ร่วมกัน ในประเทศนิวซีแลนด์ และเยอรมนีจำนวนผู้อ่าน 95 ครั้ง

Keep