บุคลากร ฝ่ายกิจการนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม Trello


ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ตึก St.Mary  บุคลากร ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม Trello  เพื่อให้การทำงานได้สะดวกและสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งจัดการอบรมโดย งานบุคลากร สำนักผู้อำนวยการจำนวนผู้อ่าน 61 ครั้ง

Keep