การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563


            ตามที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา  2561 - 2563 ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการดำเนินงาน แล้วนั้น

            เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดปฏิทินการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563) ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ตามลำดับดังนี้

           1.  ฝ่ายธุรการ - การเงิน  วันที่ 24  สิงหาคม  2563  เวลา  09.30 น.

           2.  ฝ่ายวิชาการ  วันที่ 24 สิงหาคม  2563  เวลา 14.00 น.

           3.  ฝ่ายบริหารทั่วไป  วันที่ 25  สิงหาคม 2563  เวลา 13.30 น.

           4.  สำนักผู้อำนวยการ  วันที่ 26 สิงหาคม  2563  เวลา 09.30 น.

           5.  ฝ่ายกิจการนักเรียน  วันที่ 28  สิงหาคม 2563  เวลา 13.30 น.

หมายเหตุ  กิจกรรม โครงการ ที่ได้ดำเนินการเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว  ขอผู้รับผิดชอบนำเล่มสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม โครงการ หรือ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม/ประเมินผล มาในวันที่เข้ารับการนิเทศติดตาม ด้วย      


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 53 ครั้ง

Keep