ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2563


ขอเรียนเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 ใน วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งปรึกษาหารืองานด้านวิชาการร่วมกัน และ รับการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้อำนวยการ และคณะอนุกรรมการนิเทศติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตามคำสั่งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 17/2563 ในเวลา 14.00 น.


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 85 ครั้ง

Keep