โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชนสมัครเข้ารับการประเมินได้ เป็นปีที่ 2 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา รวมทัังพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจำนวนผู้อ่าน 52 ครั้ง

Keep