การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที 24 - 28 สิงหาคม 2563


ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ ประจำปีการศึกษา  2563 ของแต่ละหน่วยงาน/ฝ่าย ในระหว่างวันที่ 24 - 28  สิงหาคม  2563  ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ตามกำหนดการตารางการนิเทศฯ เพื่อมอบนโยบาย แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน/ฝ่าย พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ประจำปีการศึกษา  2563  ครั้งที่ 1


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 253 ครั้ง

Keep