ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (31 สิงหาคม 2563)


ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตึกเซนต์แมรี่ เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียน ติดตาม มอบหมาย และปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ นอกจากนั้น ครูพรรณวิไล สุริยะโจง หัวหน้างานนโยบายและแผน มาชี้แจงเรื่อง การตั้งค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 และครูอรุณี มงคล งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งกำหนดการ "การรับการนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จากคณะกรรมการศึกษานิเทศฯ" โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 8–18 กันยายน 2563 และ "การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1" ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563 โดยขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการให้ข้อมูลสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่แจ้งไว้

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 20
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 282 ครั้ง

Keep