สะท้อนคิด กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563


นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  จำนวน 584 คนร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจากการศึกษาดูงานและร่วมอาสาพัฒนา (กิจกรรมผสานชีวิต) ณ ศูนย์ฝึก และอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่  บ้านเยาวสตรีหทัยนิรมล เทศบาลสำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด  และมูลนิธิดอกไม้ป่า อ.สันทราย อาศรมฤษีเบเนดิกต์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่  ในชื่อกิจกรรม  “ชีวิตที่เลือกได้”  ระหว่างวันที่ 7, 8, 10, 11, 14 และ 15 กันยายน 2563 นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนใจ มีการซักถามข้อสงสัยต่างๆ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ อย่างดี  ส่งผลให้นักเรียนมีการการพัฒนาให้ครบทุกมิติ อันได้แก่มิติทางด้านสังคม   ร่างกาย   ปัญญา   อารมณ์   และจิตวิญญาณ   บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ร้อยละ  93.51จำนวนผู้อ่าน 70 ครั้ง

Keep