งานแนะแนวจัดสอบ IELTS Pretest ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม. 4 - 6


งานแนะแนวจัดสอบ IELTS  Pretest  ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม. 4 - 6 เพื่อเป็นการทดสอบ  และเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนการสอบจริง  ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน  2563  เวลา 14.00 - 17.00 น.  ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอจำนวนผู้อ่าน 54 ครั้ง

Keep