โครงการประกวดคำขวัญ 90 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


ขอเรียนเชิญครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประกวดแต่งคำขวัญในวาระ 90 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาให้กับเยาวชนมาตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 โดยในปี พ.ศ. 2564 จะเป็นปีที่ก้าวสู่การก่อตั้งโรงเรียนครบ 90 ปี ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ถือเป็นปีมงคลที่ทางโรงเรียนจะได้ระลึกถึงอดีตและสานต่อเพื่อให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน

ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

2.  คุณสมบัติผู้ส่งประกวด

2.1   เป็นครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และแผนกมัธยม

2.2   ผู้ส่งประกวด 1 คน ส่งประกวดได้ 1 คำขวัญเท่านั้น

3.   คุณสมบัติของคำขวัญ

3.1   มีความหมายสอดคล้องเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

3.2   ต้องเป็นคำขวัญที่ผู้ส่งเข้าประกวดเป็นผู้คิดค้นออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ และดัดแปลงจากที่อื่น

 

4.  ขั้นตอนการสมัครและส่งคำขวัญประกวด

4.1  กรอกใบสมัคร อธิบายความหมายของคำขวัญ (ไม่เกิน 5 บรรทัด) พร้อมทั้งลง ชื่อ - นามสกุล  เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ ID Line ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

4.2  ส่งใบสมัครในข้อ 4.1 มาที่ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ห้องทำงานชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่ หรือ ห้องทำงานสำนักผู้อำนวยการ ชั้น 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) หรือ ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทาง webmaster@montfort.ac.th

 

5.  ระยะเวลาในการประกวดคำขวัญ

5.1 วันสุดท้ายของการรับใบสมัครประกวดคำขวัญ วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น.

5.2 ประกาศผลการประกวดคำขวัญ ในวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563

 

6.   รางวัลการประกวดคำขวัญ

6.1 รางวัลชนะเลิศ   จํานวน   1 รางวัล เงินสด จำนวน 3,000 บาท

6.2 รางวัลชมเชย     จํานวน   2 รางวัล เงินสด จำนวน 1,500 บาทจำนวนผู้อ่าน 75 ครั้ง

Keep