การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างภาวะผู้นำตามวิถีมงฟอร์ต”


การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างภาวะผู้นำตามวิถีมงฟอร์ต”  วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม St. Joseph โดยมีวัตถุประสงค์คือ

 

  1. การสร้างภาวะผู้นำตามวิถีมงฟอร์ต
  2. รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น และเป็นแบบอย่างนำมาปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
  3. การฝึกความเป็นผู้นำผู้ตาม และเป็นแบบอย่างในเชิงพฤติกรรม
  4. การระดมแนวคิด และออกแบบกระบวนการ โดยนำแนวคิดและกระบวนการลงสู่การปฏิบัติจริง


จำนวนผู้อ่าน 75 ครั้ง

Keep