สรุปผลโครงการ MC Smart Classroom


สรุปผลโครงการ MC Smart Classroom ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ครูสามารถออกแบบกระบวนการเรียนการสอนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ที่น่าสนใจ

2.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ตามแนวทางการจัดแหล่งการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning ที่มีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ครูและนักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยง่าย รวดเร็ว และเนื้อหาที่มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ตามแนวทางการจัดแหล่งรู้เพื่อให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การจัดเรียนการสอน MC Smart Classroom ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 178 ครั้ง

Keep