กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563


กิจกรรมผสานชีวิต“ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา” นักเรียนระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2563 วัดช้างค้ำ  วัดกุมกาม วัดกู้ป้ามด้อม วัดอีก้าง วัดหนานช้าง วัดปูเปี้ย วัดธาตุขาว วัดเจดีย์เหลี่ยม (เวียงกุมกาม) ระหว่างวันที่ 24 25 26  30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 

เป้าหมาย

1.   นักเรียนได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมต่อเพื่อนมนุษย์ผ่านการการเรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรม วิถีของบรรพชน

2.   นักเรียนได้ไตร่ตรองและกำหนดท่าทีใหม่ในการเจริญชีวิต

 

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและภูมิใจในความเป็นไทย เช่น ความเชื่อ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทยและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้ผ่านการการเรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรม วิถีของบรรพชน เช่น รู้จักเลือกใช้สิ่งของ โดยมุ่งเน้นประโยชน์มากกว่าค่านิยมของสินค้า และสนับสนุน ส่งเสริมการใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ

     2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

     3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

    4. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะตามแบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ตจำนวนผู้อ่าน 106 ครั้ง

Keep