ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2563


ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตึกเซนต์แมรี่ เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียน ติดตาม มอบหมาย และปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ นอกจากนั้น ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายวิชาการ ให้ข้อคิดในการทำงาน การร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อศักยภาพของนักเรียนอีกด้วย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 61 ครั้ง

Keep