ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์


จากการแข่งขันงานวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2563 ทีมนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันเวทีนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ระดับประเทศครั้งที่ 16 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชชูปถัมป์ จัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2563 ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

           1. นายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ ม. 3/1

          2. นายธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย ม. 3/1

         ครูที่ปรึกษา ครูสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ

  • รองชนะเลิศอันดับที่สอง การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

            1. นายชยภัทร ธรรมรักษ์ ชั้น ม. 6/1

           2. นายพีรทัต กฤษณะประกรกิจ ชั้น ม. 6/1

             ครูที่ปรึกษา มาสเตอร์ทศพล โฆษิตพล

  • ชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          1. นายอภิวิชญ์ กรการญจนารักษ์ ม. 3/1

         2. นายณัทกร สุขจีระเดช ม. 3/1

         ครูที่ปรึกษา ครูสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ

  • การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง แมงจีซอนยอดนักขุด ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศ สาขากายภาพ โดยมีรายชื่อสมาชิกคือ

           1.นายธัญกร ยันตรศาสตร์  ชั้น ม.5/2

           2.นายนันทวัฒน์ วิวัฒน์พิสิฏฐ์ ชั้น ม.5/2

           3.นายธีรดนย์ มนัสวิยางกูร ชั้น ม.5/2

         ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูจันทร์จิรา  ชัยอินทรีอาจมาสเตอร์นิคม  พุทธิมามาสเตอร์ฉัตรชัย  งานมูลเขียว และ มาสเตอร์พิชิตชัย  สุภาจีนจำนวนผู้อ่าน 467 ครั้ง

Keep