การติดตามวิเคราะห์ภาพรวมใบงานการจัดการระบบคุณภาพ TQA (ครั้งที่ 2) โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา


งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการติดตามใบงานการจัดการระบบคุณภาพ TQA (ครั้งที่ 2) จากหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมี ดร.อาทิพย์  สอนสุจิตรา เป็นผู้ติดตามและวิเคราะห์ภาพรวมใบงานฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 292 ครั้ง

Keep