การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563


               ตามที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา  2561 - 2564 (ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา  2563)  ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการดำเนินงาน แล้วนั้น

            เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดปฏิทินการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563) ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม  2563 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ  ตามกำหนดการนิเทศติดตามที่แนบไฟล์มานี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 45 ครั้ง

Keep