ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563 (จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563)


ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตึกเซนต์แมรี่ เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียน ติดตาม มอบหมาย และปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ นอกจากนั้น ครูอรุณี  มงคล งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มาติดตาม งาน ให้คำปรึกษาแผนการดำเนินงานการจัดการระบบคุณภาพ TQA ในที่ประชุมอีกด้วย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 57 ครั้ง

Keep