เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชา คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


เกณฑ์การวัดและประเมินผล รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  สำหรับนักเรียน

เกณฑ์การผ่าน ระดับขั้น ม.ต้น คะแนนระหว่างเรียน 60% คะแนนสอบ 70%

เกณฑ์การผ่าน ระดับขั้น ม.ปลาย คะแนนระหว่างเรียน 70% คะแนนสอบ 70%ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 756 ครั้ง

Keep