การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563


ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ ประจำปีการศึกษา  2563 ของแต่ละหน่วยงาน/ฝ่าย ในระหว่างวันที่ 14 - 18  ธันวาคม  2563 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ตามกำหนดการตารางการนิเทศฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน ตามกรอบนโยบาย/เป้าหมาย และการเตรียมงานฉลอง 90 ปีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ประจำปีการศึกษา  2563  ครั้งที่ 2จำนวนผู้อ่าน 43 ครั้ง

Keep