งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ปรับปรุงระบบ Internet และระบบต่างๆ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน Online


ในระหว่างวันที่ 4 -15 มกราคม 2564 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ ได้ทำการปรับปรุงและติดตั้งระบบ Wifi และ สาย Lan รองรับการใช้ Internet ตามสถานที่ต่างๆ ในการจัดการสอนของครูผู้สอน Online ของครูผู้สอนที่จะเข้ามาใช้สอน Online ในโรงเรียน ทั้งนี้ยังได้ดำเนินการปรับปรุงดูแลส่วนอื่นๆ ให้รองรับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบกล้องวงจรปิด,โปรแกรม SWIS, การเช็คอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ,การติดตั้งวอร์รูมศูนย์นิเทศและกำกับติดตามการสอน Online และการปรับปรุงเว็บไซต์ เป็นต้น


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ทำการปรับปรุงและติดตั้งระบบ Wifi และ สาย Lan รองรับการใช้ Internet ตามสถานที่ต่างๆ ในการจัดการสอนของครูผู้สอน Online


จำนวนผู้อ่าน 52 ครั้ง

Keep