รางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งบทร้อยกรอง ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑- ม.๓) หัวข้อ “ฟ.ฮีแลร์ รู้คุณค่าภาษาไทย” ของมูลนิธิบราเดอร์ ฮีแลร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


ขอแสดงความยินดี. กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งบทร้อยกรอง  ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑- ม.๓) 
หัวข้อ  “ฟ.ฮีแลร์  รู้คุณค่าภาษาไทย”   
ของมูลนิธิบราเดอร์  ฮีแลร์   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓
ได้แก่  เด็กชาย  ทรอย  วินน์  ฮอร์ตัน   ชั้น ม.๓
รับเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตรจำนวนผู้อ่าน 41 ครั้ง

Keep