รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ และ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รับทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ พร้อมเกียรติบัตร


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนที่มีคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย   
  ภาคเรียนที่ ๑ และ ภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา  ๒๕๖๒
รับทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์   พร้อมเกียรติบัตร
ที่    ระดับชั้น    ชื่อ-สกุล    รางวัล
๑    ม. ๑    เด็กหญิงสิริอาภา    ปันทุราภรณ์    ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
๒    ม. ๒    เด็กชายญาณรัก   ถาวรรุ่งกิจ    ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
๓    ม. ๓    นางสาวปุญนารา    วัชรพันธุ์      ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
๔    ม. ๔    นางสาวศรีรัฐ    บุญยัง    ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
๕    ม. ๕    นางสาวกรชนก    คุณาศิระ     ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
๖    ม. ๖    นางสาวหฤทัย   ศรีวิชัย    ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
 จำนวนผู้อ่าน 41 ครั้ง

Keep