รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รับทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ พร้อมเกียรติบัตร


ขอแสดความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนที่มีคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย 
ภาคเรียนที่ ๑   ปีการศึกษา  ๒๕๖๓
รับทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์   พร้อมเกียรติบัตร
ที่    ระดับชั้น    ชื่อ-สกุล    รางวัล
๑    ม. ๑    เด็กหญิงพัชริญา   ขอดแก้ว    ๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรตบัตร
๒    ม. ๒    เด็กหญิงมาตาปิตุรักษ์   ไชยแสง    ๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรตบัตร
๓    ม. ๓    เด็กหญิงรัญชนา   บำรุงทรัพย์     ๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรตบัตร
๔    ม. ๔    นางสาวภูริชญา   สุทธิโกเศศ    ๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรตบัตร
๕    ม. ๕    นางสาวณัชชา   มีสมมิตร     ๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรตบัตร
๖    ม. ๖    นางสาวพรหมพลอย   ศรีสวัสดิ์    ๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรตบัตร
 จำนวนผู้อ่าน 64 ครั้ง

Keep