แบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564


                โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูมีการทำวิจัย ได้สืบเสาะค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานสอน การปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตการปฏิบัติจริงของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยทางโรงเรียนได้กำหนดนโยบายให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัดทำงานวิจัย จำนวน 1 เรื่องต่อปีการศึกษา  ให้ครูผู้สอนทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) และบุคลากรทางการศึกษา ทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Routine to Research : R2R)

               เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีแบบฟอร์มการทำวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 ดังเอกสารที่แนบ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 170 ครั้ง

Keep