โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับการประเมินจากคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียน เพื่อให้คำชี้แนะ ตรวจเช็คมาตรการต่างๆ ตลอดจนเสนอแนวทางการดำเนินการนำเสนอต่อจังหวัดเชียงใหม่


เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการขอเปิดเรียนแบบ On-Site และการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอบคุณคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มาให้คำชี้แนะ ตรวจเช็คมาตรการต่างๆ ตลอดจนเสนอแนวทางการดำเนินการนำเสนอต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับการประเมินจากคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียน เพื่อให้คำชี้แนะ ตรวจเช็คมาตรการต่างๆ ตลอดจนเสนอแนวทางการดำเนินการนำเสนอต่อจังหวัดเชียงใหม่จำนวนผู้อ่าน 170 ครั้ง

Keep