แจ้งข้อมูลและแนวปฏิบัติการรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ที่ มว  1150100028 / ว.

                                                               ตุลาคม  2564

 

เรื่อง   แจ้งข้อมูลและแนวปฏิบัติการรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียน

         ที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรียน   ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

อ้างถึง  ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์

           การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมติคณะกรรมการบริหาร

           โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

                  ตามประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่อ้างถึง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครบถ้วนตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนฯ จึงขอแจ้งข้อมูลและแนวปฏิบัติการรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อทราบและร่วมดำเนินการดังนี้

         1. รายการอุดหนุนที่ทางโรงเรียนฯ ส่งมอบเงินให้ผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2564

 

ชั้น

ค่าอุปกรณ์การเรียน

อัตรา คน / ภาคเรียน

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

อัตรา : คน / ปี

ม.1 – ม. 3

210 บาท

450 บาท

ม.4 – ม. 6

230 บาท

500 บาท

 

         หมายเหตุ  การอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนฯ ได้รับการอุดหนุนเฉพาะนักเรียนที่เรียนภาคปกติ ยกเว้นนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Programme) และนักเรียนที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดคือ เกิดก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  

         2. หลักฐานประกอบการรับเงิน

                  2.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าชุดนักเรียน หรือชุดพละ หรือชุดพื้นเมือง  ราคาค่าเครื่องแบบนักเรียนในใบเสร็จรับเงินเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่รัฐบาลให้การอุดหนุนตามตารางที่แจ้งไว้ข้างต้น  จำนวน 1 ฉบับ

                  2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน  ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ที่ประกอบด้วยค่าสมุด ค่าปากกา ค่าดินสอ ค่าไม้บรรทัด ค่ากระเป๋านักเรียน ฯลฯ ราคาค่าอุปกรณ์การเรียนในใบเสร็จรับเงินเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่รัฐบาลให้การอุดหนุนตามตารางที่แจ้งไว้ข้างต้น  จำนวน 1 ฉบับ

                           2.3 สำเนาบัตรประชาชน ผู้ที่มีสิทธิ์รับมอบเงินอุดหนุนตามที่ราชการกำหนดประกอบด้วย บิดา มารดานักเรียน นักเรียน หรือผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

                           หมายเหตุ  ขอความกรุณาเขียนชื่อ-สกุล ชั้น เลขประจำตัวนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนบนเอกสารประกอบการรับเงินทุกฉบับ

         3. กำหนดการรับเงิน

                  3.1 ระดับชั้น ม. 1 – ม. 3   วันจันทร์ที่ 18 – วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564  เวลา 08.30 – 15.30 น.

                  3.2 ระดับชั้น ม. 4 – ม. 6   วันจันทร์ที่ 25 – วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564  เวลา 08.30 – 15.30 น. 

                           หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.

         4. ขั้นตอนการรับเงิน

                  4.1 ผู้ที่มีสิทธิ์รับมอบเงินอุดหนุน นำหลักฐานการรับเงินตามข้อ 2 ยื่นที่งานการเงิน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

                  4.2 งานการเงินตรวจเช็คหลักฐานประกอบการรับเงิน

                  4.3 หากหลักฐานประกอบการรับเงินตามข้อ 2 ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ให้ผู้ปกครองลงชื่อรับเงินและวันที่รับเงินในเอกสาร

                           4.3.1 ใบสำคัญรับเงินอุดหนุน

                           4.3.2 หลักฐานการจ่ายเงิน

                  4.4 ผู้ปกครองรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนตามจำนวนที่แจ้งไว้ข้างต้น 

หมายเหตุ  กรุณาตรวจนับเงินอุดหนุนให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนออกจากงานการเงิน

 

         5. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

         5.1 ผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ของนักเรียนชั้น ม. 1 และชั้น ม. 2 ปีการศึกษา 2563 (จำนวน 210 บาท) / นักเรียนชั้น ม. 4 และชั้น ม. 5   ปีการศึกษา 2563 (จำนวน 230 บาท) กรุณาแจ้งรับเงินหรือสอบถามข้อมูลที่ห้องประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 

                  5.2 นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่ยังไม่ได้รับชุดพื้นเมือง หลังจากรับเงินอุดหนุนตามข้อ 4 แล้ว กรุณาติดต่อรับชุดพื้นเมืองที่งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ชั้น 1 อาคารอัลลอย- ซีอุส (อยู่ที่หลังโรงอาหาร)

                  5.3 ผู้ที่ยังไม่ได้รับหนังสือตำรากลางของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (หนังสือ IE) หลังจากรับเงินอุดหนุนตามข้อ 4 แล้ว กรุณาติดต่อรับหนังสือได้ที่ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ชั้น 1         อาคารอัลลอยซีอุส (อยู่ที่หลังโรงอาหาร)

                  5.4 เอกสารประกอบการตั้งเบิกค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2564 รับได้ที่ป้อมยาม ประตู 1 หรือที่ตะกร้าหน้าห้องการเงินชั้น 1 อาคารอำนวยการ

                  5.5 ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน ให้ปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 3/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทาง MC WE GO: SMART & SECURE” ปีการศึกษา 2564         อย่างเคร่งครัด

                  5.6 วันที่ 18 - 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเปิดประตู 1 เป็นทางเข้า-ออก ประตูเดียว  ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียนนำรถเข้ามาในพื้นที่โรงเรียน

 

                  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดให้ความร่วมมือดำเนินการ พร้อมกับขอบพระคุณในความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

                                                                  ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                 (ภราดา ดร. สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์)

                                                     ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

โทร. (053) 245570-5 ต่อ ฝ่ายธุรการฯ 104 / งานการเงินฯ 109 / งานจัดซื้อฯ 303

โทรสาร. (053) 245571


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 233 ครั้ง

Keep