การอบรมเชิงปฏิบัติการ Online เรื่อง การใช้งาน Web Application จัดกิจกรรม Active Learning


การอบรมเชิงปฏิบัติการ Online  
เรื่อง การใช้งาน Web Application จัดกิจกรรม Active Learning

 

ผู้จัดการอบรม

1. งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ ฝ่ายวิชาการ (ครูสมรัก ปริยะวาที, ครูโนริโกะ มานิตปฏิภาณ)

2. ทีมวิทยากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ครูฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์, ครูณัชฎาภา นิมิตรดี, ครูมณีรัตน์ วิโรจน์สกุล, ครูแสงสิริอรณ์ พุธรัตน์ฉายแสง, ม.เดชา นันเปรย, ม.สงกรานต์ ไชยวิวัฒมงคล)

จุดประสงค์การอบรม

1. สามารถนำ Web Application ไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน Active Learning แบบ Online-Onsite ได้
2. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมได้

จำนวนผู้เข้าอบรม

แบ่งตามกลุ่มสาระ เพื่อให้สามารถดูแลผู้เข้าอบรมได้ทั่วถึง ดังนี้ 

รายเอียดการแบ่งกลุ่ม และวันเวลาในการอบรมครู จำนวน 115 คน            

กลุ่ม 1 วันพุธ ที่ 6/10/21    
    ศิลปะ(11)    11    คน
    การงาน(4)    4    คน
    สุขะ(13)    13    คน
    รวม    28    คน
กลุ่ม 2 วันศุกร์ ที่ 8/10/21    
    ไทย(11)    11    คน
    ตปท(17)    16    คน
    รวม    27    คน
กลุ่ม 3 วันจันทร์ ที่ 11/10/21    
    สังคม(10)    10    คน
    คณิต(15)    15    คน
    รวม    25    คน
กลุ่ม 4 วันอังคาร ที่ 12/10/21    
    วิทย์(25)    23    คน
    คอม(13)    12    คน
    รวม    35    คน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ
แผนงาน : -
โครงการ : จัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

จำนวนผู้อ่าน 105 ครั้ง

Keep