สัมมนาก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


กำหนดการอบรม

เรื่อง “สัมมนาก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564”

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 08.50 – 16.00 น.

1. การแบ่งกลุ่มอบรม

   1.1 ผู้ร่วมบริหาร        จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 – 2570

    1.2 ครูผู้สอน 

    1.3 บุคลากรทางการศึกษา         

13.00 - 14.30 น. บทบาทของครูที่ปรึกษา ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเทคนิคการให้คำปรึกษาในยุคโควิด 19

โดย ผศ.ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.45 - 16.15 น. Global Education Trend โดย ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.4 ครูชาวต่างประเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Web Application จัดกิจกรรม Active learning

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 157 ครั้ง

Keep