การจัดการศึกษาตามวิถีมงฟอร์ต In Response to Global Compact on Education By Montfort College


In Response to Global Compact on Education By Montfort College

การจัดการศึกษาตามวิถีมงฟอร์ตเป็นการจัดการศึกษาบนความเชื่อที่ว่า “บุคคล” คือ จุดศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องมีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยง กับบุคคลอื่น กับกลุ่ม กับองค์กร ความเชื่อ ศาสนา และสิ่งแวดล้อม จนกลายมาเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรม การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการดังกล่าว เสริมสร้างให้บุคคลทุกคน ทั้งผู้เรียน ครู และ บุคลากร สามารถนิยามตัวตนของตนเองได้ เพื่อให้มี “รากที่หยั่งลึก” นำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และสมดุลในทุกมิติ มีหลักธรรมประจำใจ มีความตระหนักในศักดิ์ศรีของความเป็นบุตรพระเจ้า มีใจที่เปิดกว้างในการรับฟังความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น ให้ความเคารพต่อความหลากหลายบนพื้นฐานของความยุติธรรมและสันติ ให้ความใส่ใจและช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาส เห็นคุณค่าของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รวมทั้งใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า โดยมีความหวังที่ว่า เมื่อเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าเหล่านี้ เจริญเติบโตไปเป็นสมาชิกที่มีคุณธรรม และคุณภาพของสังคมแล้ว จะสามารถนำจิตตารมณ์ที่ได้รับการบ่มเพาะนี้ไปช่วยกันดูแลรักษาโลก และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่เต็มไปด้วย ความรัก ความยุติธรรม และสันติ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 197 ครั้ง

Keep