ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On-site) ตั้งแต่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 


ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ 30 / 2564

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On-site) ตั้งแต่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

---------------------------------

​​อ้างถึง มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 พิจารณาให้สถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) และ มาตรการ UP-DMHTT อย่างเคร่งครัดนั้น

​​โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอแจ้งการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้นักเรียนหลักสูตรปกติ และนักเรียนหลักสูตร English Programme ทุกระดับชั้น เรียนรูปแบบ Flexible Blended Learning โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ผสมผสานร่วมกับการเรียนการสอนแบบ On-Line ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถเลือกเรียน On-Site หรือเรียน On-Line ได้โดยแจ้งความประสงค์ผ่านทางครูประจำชั้น สำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผู้ปกครองและนักเรียนสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.montfort.ac.th

หมายเหตุ

1.กำหนดการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการและคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนฯ จะประกาศให้ทราบโดยเร็ว

2.ระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่บ้านขอให้ดูแลตัวเองและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

3.ครู บุคลากร พนักงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน ให้ปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 3/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามแนวทาง “MC WE GO SMART & SECURE” ปีการศึกษา 2564 อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร : https://www.montfort.ac.th/wp-content/uploads/2022/01/64-MCS-17-31-Jan-2022.pdf

Sheet สำหรับการสำรวจรูปแบบการเรียนของนักเรียน 17-28 ม.ค. 2564

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wCnB46sFczX4wk5nYUCfjrN4ehorEA3qUhWBtJtr5Jw/edit#gid=0


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
แผนงาน : -
โครงการ : จัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

จำนวนผู้อ่าน 154 ครั้ง

Keep