ประกาศเรื่องการเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้าย พิชิต TCAS 65 สำหรับนักเรียน ม. 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เท่านั้น!!! ระหว่างวันที่ 7 ถึง 16 ก.พ. 2565


เตรียมความพร้อมโค้งสุดท้าย พิชิต TCAS 65 สำหรับนักเรียน ม. 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เท่านั้น!!!

"ติวเข้มโค้งสุดท้าย TCAS 65" ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom meeting ระหว่างวันที่ 7 ถึง 16 ก.พ. 2565 โดยมีตารางเรียนและรายละเอียด ดังนี้

- 7 ถึง 10 ก.พ. 65 ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา (สำหรับนักเรียน ม. 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
- 9 ถึง 10 ก.พ. 65 ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 2 และ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สำหรับนักเรียน ม. 6 สายศิลป์)
- 14 ถึง 16 ก.พ. 65 ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา (สำหรับนักเรียน ม. 6 ทุกแผนการเรียน)

รายละเอียดและตารางเรียน ศึกษาเพิ่มเติมได้จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ครับ

แล้วพบกัน!!!


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
แผนงาน : -
โครงการ : จัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

จำนวนผู้อ่าน 108 ครั้ง

Keep