ปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom และห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์


ในวันที่ 3 -5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ทางงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียน Smart  Classroom และห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 ทั้งนี้ไ้ดำเนินการดังนี้ 

1.จัดหาคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในห้องเรียนที่ใหม่และมีประสิทธิภาพที่เร็วขึ้น

2.ลงโปรแกรม และอัพเดทโปรแกรมใหม่ๆ ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียนทั้งแบบ Onsite และ Online

3. ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องเรียนและห้องปฎิบัตการคอมพิวเตอร์ พร้อมในการจัดการเรียนการสอน

4. จัดหาคอมพิวเตอร์ในห้องปฎิบัติการการคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ปรับปรุงห้องเรียน Smart  Classroom และห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
แผนงาน : -
โครงการ : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” มีหน้าที่หลัก คือ การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อผลักดันและสนับสนุนโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า และการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริการทางด้านดิจิทัลให้กับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน และสร้างระบบนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโลกอนาคตรวมทั้งผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

จำนวนผู้อ่าน 66 ครั้ง

Keep