ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองทุกระดับชั้น เข้าร่วมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  ในรูปแบบ On line  ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565  เปิดห้องประชุมแต่เวลา 09.30 เริ่มประชุม 10.00 - 11.30 น.


ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองทุกระดับชั้น เข้าร่วมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  ในรูปแบบ On line  ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565  เปิดห้องประชุมแต่เวลา 09.30 เริ่มประชุม 10.00 - 11.30 น.. ในช่องทางการสื่อสารดังนี้
1.App Webex ตามลิ้งนี้ (จำกัด 1,000 คน) https://thaibrothers-hr.webex.com/meet/fsghrd
Meeting Number: 158 995 8788
2.เฟซบุ๊กโรงเรียน  https://www.facebook.com/MC2475
3. www.montfort.ac.th
4. ลิ้งถ่ายทอดสด https://youtu.be/bUS5eabpPns


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 5
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
แผนงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” มีหน้าที่หลัก คือ การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อผลักดันและสนับสนุนโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า และการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริการทางด้านดิจิทัลให้กับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน และสร้างระบบนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโลกอนาคตรวมทั้งผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 193 ครั้ง

Keep