งานทรัพยากรมนุษย์ร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมพนักงานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565


งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ  เข้าร่วมประชุมพนักงานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และชี้แจงตามประกาศของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรื่องการบริหารงานพนักงาน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1)  ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยจำแนกออกเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ 1) สถิติการทำงาน  2) การพัฒนาตนตามวิชาชีพ/ภาระงาน  3) สวัสดิการ  และ 4) พนักงานต่างด้าว  ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 30 ครั้ง

Keep