กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565


กิจกรรมผสานชีวิต  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565  ด้วยรักและกำลังใจ    “ วิถีเกษตร วิถีชุมชน...มหัศจรรย์กัญชา.. ”  นักเรียนได้รับความรู้เรื่อง "กัญชา" จากผู้เชียวชาญระดับประเทศ รศ.อานัฐ ตันโช จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของบรรพชน ในเรื่องแพทย์แผนไทย และการแปรรูปอาหาร พร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการสร้างสะพานไม้ไผ่  เพื่อนักเรียนจะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในทุกมิติ  มีมุมมองและทัศนะคติที่ดีด้านอาชีพ และการมีจิตสาธารณะตามแบบท่านนักบุญมงฟอร์ต  กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-20 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้นวเกษตรและการแปรรู้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 41 ครั้ง

Keep