In-house Training อบรม วิธีใช้ Zoom Meeting สำหรับเรียนออนไลน์/ประชุมงานอย่างมืออาชีพ และ คำสั่งแต่งตั้งในระบบ SWIS สำคัญอย่างไร


ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องเรียน ม.6/9,ม.6/10,ม.1/4,ม.1/5 ที่ผ่านมา งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ได้เป็นวิทยากร In-house Training อบรม วิธีใช้ Zoom Meeting สำหรับเรียนออนไลน์/ประชุมงานอย่างมืออาชีพ และ คำสั่งแต่งตั้งในระบบ SWIS สำคัญอย่างไร ให้กับครูและบุคลกรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การเพิ่มทักษะการใช้ App Zoom Meeting ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และเพิ่มทักษะการจัดประชุม Online หรือ เข้าประชุม Online ของบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ยังได้อบรมเพิ่มในส่วนการใช้ App SWISในโมดุลแต่งตั้งคำสั่งในระบบ SWIS เพื่อให้ครูและบุคลากรและเห็นความสำคัญในการยอบรับสั่งแต่งตั้งอีกด้วย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

กิจกรรมวันพุธสุขสันต์ (Happy Workplace) วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 In-house Training อบรม วิธีใช้ Zoom Meeting สำหรับเรียนออนไลน์/ประชุมงานอย่างมืออาชีพ และ คำสั่งแต่งตั้งในระบบ SWIS สำคัญอย่างไรโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
แผนงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” มีหน้าที่หลัก คือ การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อผลักดันและสนับสนุนโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า และการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริการทางด้านดิจิทัลให้กับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน และสร้างระบบนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโลกอนาคตรวมทั้งผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 32 ครั้ง

Keep