ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565


ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ ตึกเซนต์แมรี่ เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียน ติดตาม มอบหมาย และปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ นอกจากนั้น ได้ประชุมวางแผนร่วมกับ ครูภวดี ศรีใจ หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ และ ม.ญาณิน ศิริไพศาลประเสริฐ งานทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวกับการพัฒนาครูในแต่ละกลุ่มสาระ และแนวทางการจัดอบรม พัฒนาครูในปีการศึกษา 2565

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบริหารฝ่าย
แผนงาน : **บริหารงานในฝ่ายและทุกหน่วยงานในฝ่ายให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งบริหารงานฝ่ายโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม การนำสารสนเทศฝ่ายมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการฝ่าย และการบริหารแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและแผนพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯและของชาติ และให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง นโยบาย ความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 33 ครั้ง

Keep