ประมวลภาพนิเทศการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ + EP ประจำภาคเรียนที 1/2565 ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิ.ย. 65


ประมวลภาพนิเทศการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ English Program ประจำภาคเรียนที 1/2565 (ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 23 กันยายน 2565)
ประจำวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2565  


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ
แผนงาน : จัดทำตารางสอนและตารางเรียนตรวจสอบและอนุมัติเอกสารประกอบการเรียนการสอนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูแต่ละกลุ่มสาระใช้สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา รวบรวมสรุปเปรียบเทียบผลการแข่งขันภายนอกทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระกับเป้าหมาย รวบรวมติดตาม และสรุปการจัดสอนแทนของครูจากหัวหน้าระดับชั้น ส่งเสริม สนับสนุนจัดหาวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มสาระมาเป็นที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่มสาระ กำหนดรูปแบบและทิศทางในการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ สรรหาและคัดเลือกครูเข้าเป็นคณะกรรมการนิเทศ จัดทำปฏิทินนิเทศ และเครื่องมือ ดำเนินการนิเทศ 8 กลุ่มสาระ กำกับติดตามให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษารวบรวมและสรุปผลการนิเทศ 8 กลุ่มสาระ สะท้อนผลการครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 28 ครั้ง

Keep