พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565ภายใต้โครงการ M-JEDI (Montfort-Junior Engineering and Digital Innovation


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565ภายใต้โครงการ M-JEDI (Montfort-Junior Engineering and Digital Innovation)  วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 10.00 น.ณ ห้อง Theatre ตึก B อาคารศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยภราดา ดร. ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการ M-JEDI (Montfort -Junior Engineering and Digital Innovation)

ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษเฉพาะที่ออกแบบร่วมกันระหว่าง CAMT CMU และ หลักสูตร EP ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อพัฒนานักเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วม ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย กล่าวว่าทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ให้แก่นักเรียนในปีการศึกษา 2565 จึงเล็งเห็นความสำคัญของกระบวนวิชาด้าน Coding, IOT, AI และ Data Science ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หรือ CAMT Digital School

ที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีความคิดสร้างสรรค์สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ โดยวิทยาลัยฯ มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอนระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนความพร้อมของห้องเรียนห้องปฏิบัติการรวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยที่ผ่านมาทางวิทยาลัยฯ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้มีความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกันไม่ว่าจะเป็นโครงการ Gifted School ที่โรงเรียนให้การสนับสนุนวิทยาลัยฯ มาอย่างต่อเนื่องหรือโครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรในโรงเรียน

ซึ่งโครงการนี้ทำการจัดการเรียนการสอนในทุกวันเสาร์ ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 เป็นต้นไป เน้นการลงมือปฏิบัติจริง การสร้าง Innovative Project – Coding Project เสริมสร้าง Soft Skill – Up Skill ทางด้าน การสร้างโครงงานนวัตกรรมทางดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อม และ พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ในโลกแห่งอนาคต (Future Learning Competency)


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565ภายใต้โครงการ M-JEDI (Montfort-Junior Engineering and Digital Innovation)โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
แผนงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” มีหน้าที่หลัก คือ การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อผลักดันและสนับสนุนโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า และการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริการทางด้านดิจิทัลให้กับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน และสร้างระบบนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโลกอนาคตรวมทั้งผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 115 ครั้ง

Keep