In-house Training : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช 2562


"พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช 2562"

โดย หม่อมหลวงจักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ วันที่ 15 มิถุนายน 2565


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
แผนงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” มีหน้าที่หลัก คือ การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อผลักดันและสนับสนุนโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า และการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริการทางด้านดิจิทัลให้กับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน และสร้างระบบนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโลกอนาคตรวมทั้งผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 18 ครั้ง

Keep