ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 2/2565


ขอเรียนเชิญคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 ใน วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารอังเดร เกเก็ง เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ร่วมทั้งปรึกษาหารืองานร่วมกัน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบริหารฝ่าย
แผนงาน : บริหารงานในฝ่ายและทุกหน่วยงานในฝ่ายให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งบริหารงานฝ่ายโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม การนำสารสนเทศฝ่ายมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการฝ่าย และการบริหารแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและแผนพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯและของชาติ และให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง นโยบาย ความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 23 ครั้ง

Keep