ประชุมวางแผน และประเมินการใช้ Internet ในการจัดการเรียนการสอน ในช่วง Full On-Site ที่ผ่านมา ร่วมกับทีมวิศวกรจาก AIS และบริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ประเทศไทยจำกัด


ปัจจุบันโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ใช้ internet จาก AIS ใช้งานอยู่ 1 GB ( แบ่งเป็น 2 วงจร วงจรละ 500mb ) ซึ่งพบว่าการใช้งานในปัจจุบันมีการใช้งานประมาณ 800 mb (ตามกราฟปริมาณที่แนบมา) คิดเป็นร้อยละ 80  ซึ่งพบว่าการใช้งานยังเป็น app เฟสบุค ยูทูป เป็น app ยอดฮิต และยังพบว่ามีอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ มือถือ แทบแล็ต ที่เกาะอยู่ในระบบ จำนวนเกือบ 5,000 เครื่อง จึงเป็นสาเหตุสำคัญในการใช้ทรัพยากร Bandwidth ค่อนข้างสูง ซึ่งทำให้การใช้งานของครูอาจจะมีช้าบ้าง หรือหน่วงบ้าง ซึ่งเบื้องต้นทางทีมงานผู้ดูแล ได้ประชุม ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เพื่อวางแผน และประเมินการใช้ Internet ในการจัดการเรียนการสอน ในช่วง  Full On-Site ที่ผ่านมา ร่วมกับทีมวิศวกรจาก AIS และบริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้ดำเนินติดตาม ประเมินสถานการณ์การใช้งาน ทำการแก้ไขโดยขอติดตั้งวงจรเน็ตเพิ่มอีก 1 วงจร เพื่อมาทำการ backup การใช้งานและบริการให้กับครูและนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมวางแผน และประเมินการใช้ Internet ในการจัดการเรียนการสอน ในช่วง Full On-Site ที่ผ่านมา ร่วมกับทีมวิศวกรจาก AIS และบริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ประเทศไทยจำกัดโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
แผนงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” มีหน้าที่หลัก คือ การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อผลักดันและสนับสนุนโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า และการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริการทางด้านดิจิทัลให้กับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน และสร้างระบบนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโลกอนาคตรวมทั้งผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 23 ครั้ง

Keep