“มงฟอร์ต จับมือ DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการโครงการ CODEKATHON เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2565” 


“มงฟอร์ต จับมือ DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการโครงการ CODEKATHON เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2565” 

ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DEPA) ให้การสนับสนุนการจัดอบรมโครงการ “ยกระดับทักษะ Coding สู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ” (CODEKATHON) 

โดยมีสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ดูแลโครงการ ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ ยกระดับศักยภาพนักเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือ ด้าน Coding, STEM, IoT โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาทักษะ Internet of Things ครอบคลุมแนวคิดในด้าน Smart Farm, Smart Living, Smart Community และ Smart Environment ผ่าน Project based Learning  จำนวนทั้งสิ้น 20 ทีม จาก 18 โรงเรียน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

มงฟอร์ต จับมือ DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการโครงการ CODEKATHON เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2565โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
แผนงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” มีหน้าที่หลัก คือ การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อผลักดันและสนับสนุนโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า และการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริการทางด้านดิจิทัลให้กับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน และสร้างระบบนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโลกอนาคตรวมทั้งผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 14 ครั้ง

Keep