คำถามจากทางบ้านถึงญาณรัก ผู้แทนประเทศไทยโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยาประจำปี 2565


คำถามจากทางบ้านถึงญาณรัก ผู้แทนประเทศไทยโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยาประจำปี 2565


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ นักเรียนระดับชั้น ม.5/2 ได้รับ เหรียญทอง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
แผนงาน : บริหารงานในฝ่ายและทุกหน่วยงานในฝ่ายให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งบริหารงานฝ่ายโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม การนำสารสนเทศฝ่ายมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการฝ่าย และการบริหารแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและแผนพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ และของชาติ และให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง นโยบาย ความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 153 ครั้ง

Keep