มงฟอร์ต นำร่องโรงเรียนต้นแบบด้าน Digital และPrograming จับมือพัฒนาหลักสูตร ร่วม Code School Finland”


 

    มงฟอร์ต นำร่องโรงเรียนต้นแบบด้าน Digital และ Programing จับมือยักษ์ใหญ่พัฒนาหลักสูตร ร่วม Code School Finland” ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน Coding การเขียนโปรแกรมตามมาตรฐานสากล Code School Finland จากประเทศ ฟินแลนด์ ร่วมกับบริษัท SEAC    ทั้งนี้ เพื่อยกระดับหลักสูตร และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากลระดับโลก เพื่อสร้างศักยภาพและ เตรียมความพร้อมผู้เรียนให้ก้าวเข้าสู่สมรรถนะการเรียนรู้ในอนาคต (Future Learning Competency)


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

“มงฟอร์ต นำร่องโรงเรียนต้นแบบด้าน Digital และ Programing จับมือยักษ์ใหญ่พัฒนาหลักสูตร ร่วม Code School Finland”ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
แผนงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” มีหน้าที่หลัก คือ การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อผลักดันและสนับสนุนโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า และการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริการทางด้านดิจิทัลให้กับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน และสร้างระบบนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโลกอนาคตรวมทั้งผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 253 ครั้ง

Keep