โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ กับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ กับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมี ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ อาจารย์ อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและอาจารย์ของทั้งสองสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะด้านดนตรีให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา การจัดการเรียนการสอนให้มีระบบแบบแผน เป็นไปตามมาตรฐานสากล


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านดนตรี ระหว่างวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ กับ แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
แผนงาน : สอนและฝึกซ้อมดนตรีให้นักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมงานแสดง หรือประกวดแข่งขัน ของวงดุริยางค์ วงเครื่องสายตะวันตก คณะนักร้องประสานเสียง และวงสตริงคอมโบ้ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี ห้องเรียนดนตรี ห้องฝึกซ้อมดนตรี จัดทำทะเบียน และจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องดนตรี วางระบบการฝึกซ้อมดนตรีของทุกวง บริหารจัดการ และควบคุมวงดนตรีทุกวง วางแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของวงดนตรีทุกวง ให้มีมาตรฐานและคุณภาพในระดับสูง รวมถึงสามารถพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต\r\n
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 180 ครั้ง

Keep