แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันรายการ ICAN 2022 (International Invention Innovation Competition in Canada 2022 )


ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมบันทึกภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันรายการ ICAN 2022 (International Invention Innovation Competition in Canada 2022 ) เป็นรายการจัดประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จัดขึ้น ณ ประเทศแคนนาดา โตรอนโต้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565

กลุ่มที่ 1 นวัตกรรม Innovative Testing Equipment for pm2.5 Filter Efficiency of Surgical Mask

ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  และ 2 Special  Awards  

- International special award World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA)

- Best Invention design award

            1. นายจิรัฏฐ์    วรรณฤมล

            2. นางสาวพิมพ์พิชชา   ทิศเมือง

            3. นายคณาธิป   ธรรมบัญชา

กลุ่มที่ 2 นวัตกรรม Gel ball contain activated carbon and chemicals for extending the postharvest life of cut rose flowers.

ได้รับรางวัล     เหรียญทอง และ 2 Special  Awards  

- Canadian special award  TISIAS (CANNADA)

- International special award (INDONESIA)

          1.นางสาวธนกมล   วรรณสาร

          2.นางสาวกิจจวัฒนี   สว่างแสง

          3.นายวุฒิภัทร   เดชประทุม

กลุ่มที่ 3 นวัตกรรม Packaging contains activated carbon from longan seeds. Emitting orange essential oil & inhibiting ripening of mango during the transportation

ได้รับรางวัล   เหรียญเงิน และ 2 Special  Awards  

- International special award (Euro business Foundation )

- International special award (National sociation for Science and Research NASR)

           1.นายแคน  เซ็นกลาง

          2.นางสาวภูษณิศา   รู้แหลม

          3.นางสาวสิริอาภา  ปันทุราภรณ์

          4.นายกฤตภัทร์   การนา

          5.นายบารมี   ลีละยุทธโยธิน

กลุ่มที่ 4 นวัตกรรม  An innovation of food packaging from Imperata cylindrica Beauv tissues coated with concentrated tannins

ได้รับรางวัล   เหรียญเงิน และ 1 Special  Awards  

- International special award Norton University (Cambodia)

          1.นางสาวทิพย์นำพา  โสขุมา

          2.นางสาวพิมพ์ปวีณ์  ไพบูลย์ทรัพย์สิน

          3.นายภัทรวรรธน์   กิจศักดิ์

          4.นางสาวภรณ์ชนก   เข่งค้า

กลุ่มที่ 5  นวัตกรรม Encapsulation of Vicks VapoRub and red onion extract for Relieves nasal congestion from colds

ได้รับรางวัล   เหรียญเงิน และ 2 Special  Awards  

- Canadian special award  TISIAS (Canada)

- International special award Romanian Inventor Forum

           1.นายปิยังกูร    ตรังวัชรกุล

          2.นายคีตายุ     ภู่จันเมือง

          3.นายศุภชาติ    ป่าไร่

กลุ่มที่ 6  นวัตกรรม The Development of Effective Avocado Ripening Box

ได้รับรางวัล   เหรียญเงิน และ 1 Special  Awards  

-Turkish Inventors Association

           1.นางสาวธัญญรัตน์   ระงับพิศม์

           2.นายณเสฎฐพล     นวพงศ์สิรีธร

           3.นายนิติธร    สิงห์คราม 

           4.นางสาวภูษณิศา    รู้แหลม

กลุ่มที่ 7 นวัตกรรม  Portable CO2 capture contained rice husk ash modified with organic amine as adsorbent

ได้รับรางวัล   เหรียญเงิน และ 2 Special  Awards  

- International special award  World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA)

- Canadian special award  TISIAS (CANNADA)

         1.นางสาวพิมพ์ชนา   การนา

         2.นายปภาวิน  รูปศรี

         3.นางสาวกิรณา  จำปาวัลย์


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 21
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 78 ครั้ง

Keep